آیا انجماد باعث از بین بردن چربی می‌شود؟

کرایولیپولیز چیست؟

یک روش غیر تهاجمی برای انجماد بافت چربی در یک روش انتخابی و موضعی است.


چگونه روش کرایولیپولیز آزمایش شده است؟
مطالعات جانوری: کرایولیپولیز اولین بار بر روی خوک آزمایش شد که کاهش چربی بالای 40% در طول سه ماه مشاهده شد.
مطالعه بر روی انسان: در کلینیک کرایولیپولیز نشان داد که بافت چربی تا 25% در طول 6 ماه کاهش می‌یابد. در حالیکه بی‌حسی گذرا و موضعی در 66% افراد مشاهده شد، این تغییرات دائمی نبود و گزارش داده شد در طی 4 هفته پس از انجام روش باز می‌گردد.

کرایولیپولیز چیست؟


چگونه بدن چربی منجمد شده را از بین می‌برد؟ مکانیسم دخیل در آن چیست؟

پاسخ کوتاه این است که حذف سلول‌های چربی هنوز روشن نیست. با این حال فرضیه‌های متعددی گفته شده است که در دنباله آمده است: کرایولیپولیز ممکن است باعث افزایش التهاب و در نتیجه حضور تعدادی سلول‌های ایمنی در ناحیه منجمد شده و درنهایت باعث تجزیه و مرگ سلول‌های چربی ‌شود. کرایولیپولیز به احتمال زیاد باعث مرگ سلولی از طریق آپوپتوز یا مرگ نکروزی می‌شود.

آیا انجماد باعث از بین بردن چربی می‌شود؟


آیا مطالعات انجام شده کرایولیپولیز را ایمن ارزیابی می‌کنند؟

کرایولیپولیز یک روش نسبتا جدید است که اولین بار مطالعات آن بر روی حیوانات در سال 2009  منتشر شد. یک فرضیه‌ای که مطرح شده این است که سلول‌های چربی تخریب شده و به جریان خون آزاد می‌شوند. این آزاد شدن در ظاهر ممکن است خطرناک باشد و نتیجه آن ساخت چربی در خون باشد؛ اما مطالعات انجام شده در هر دو مدل خوک و نیز انسان لیپید خون را در طی کرایولیپولیز اندازه گرفتند و هیچگونه افزایشی در این زمینه مشاهده نشد.

نظرات