پرسش : آیا استفاده از فمی لیفت برای مادران شیرده منعی دارد؟

پاسخ :

خیر ، استفاده از فمی لیفت برای تنگ کردن واژن هیچ منعی برای مادران شیرده ندارد.

نظرات