پرسش : آیا استفاده از فمی لیفت برای کسانی که عمل جراحی مثانه یا رکتوم انجام داده اند ممنوع است ؟

فمی لیفت برای چه کشی مناسب است؟

پاسخ :

به طور کلی استفاده از فمی لیفت برای کسانی که عمل جراحی مثانه یا رکتوم انجام داده باشند منعی ندارد مگر اینکه برای این افراد از Mesh استفاده شده باشد.

نظرات