پرسش :چند روز پس از زایمان می توان تنگی واژن با فمی لیفت را شروع کرد؟

فمی لیفت بعد از زایمان

پاسخ :

به طور کلی حدود سه ماه پس از بارداری می توان تنگ کردن واژن با روش فمی لیفت را بدون هیچ نگرانی انجام داد.

نظرات