پرسش: آیا استفاده از فمی لیفت با سایر درمان ها و یا مصرف داروها تداخلی ایجاد میکند ؟

فمی لیفت چیست؟ ، خوردن دارو بعد از فمی لیفت

پاسخ :

استفاده از فمی لیفت هیچ تداخلی با سایر درمان های غیر مرتبط با دستگاه تناسلی و ادراری ندارد. در صورتیکه دارای هر گونه بیماری در دستگاه تناسلی و یا مثانه خود هستید، بهتر است ابتدا این بیماری ها را درمان کرده و سپس اقدام به استفاده از فمی لیفت کنید.

نظرات