پرسش: آیا فمی لیفت واقعا بدون درد و خونریزی انجام میپذیرد ؟

فمی لیفت بدون درد؟، روش انجام فمی لیفت

پاسخ:

این درمان واقعا درمانی بدون درد و خونریزی است . اما برخی از افراد در هنگام انجام فمی لیفت دچار استرس های ناشی از ورود جسم خارجی به واژن شده و موجب انقباض ناخودآگاه واژن خود میشوند که در هر حال موجب احساس درد نمیگردد ولی ممکن شخص کمی احساس ناراحتی کند.

نظرات