پرسش: ماهی هایی که دارای امگا3 بیشتری باشند را معرفی کنید ودرهفته چند نوبت از ماهی استفاده کنم با تشکر از راهنمائی شما

امگا3 بیشتر در کدام ماهی؟، امگا3 در ماهی

پاسخ:

سلام ماهی های چرب امگا 3 بیشتری دارند مثل ماهی آزاد، شاه ماهی،ساردین و…

در هفته 2 بار ماهی مصرف کنید و از تن ماهی پرهیز کنید .برای حفظ امگا 3 بخارپز کردن بهتر از سرخ کردن است .

نظرات